Dịch Vụ Cấu Hình & Quản trị VPS | VPS Hiệu Năng #1

Ổn định cao SLA 99,99%. DC chuẩn Quốc tế. Bảo mật nhiều lớp Firewall. Cam kết SLA 99,99%. Bảo mật nhiều lớp Firewall. Datacenter chuẩn Quốc tế

Cài đặt Apache, PHP extension modules, MySQL (phpMyAdmin) trên Linux để làm web server

Tập tin PHP là một trang web chứa mã PHP (Bộ xử lý siêu văn bản). Nó có thể bao gồm các hàm PHP có thể xử lý các biểu mẫu trực tuyến, lấy ngày và thời gian hoặc truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu MySQL.

Bạn đã sẵn sàng? Hãy liên hệ thông qua form bên dưới

Cài đặt server & cấu hình, tối ưu và bảo mật VPS/Server mạnh mẽ phục vụ cho các hoạt động của website.